Privacyverklaring GroundBreaking

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.groundbreaking-ict.nl/, alsmede bij de dienstverlening van GroundBreaking. GroundBreaking respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met deze informatie en de verwerking hiervan. In deze privacyverklaring vindt u terug welke persoonsgegevens GroundBreaking verwerkt en wat GroundBreaking met deze persoonsgegevens doet.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt GroundBreaking u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van GroundBreaking en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door GroundBreaking. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij GroundBreaking daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en GroundBreaking.

De persoonsgegevens

GroundBreaking verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening:

De AVG-grondslagen

Grondslag 1 – Toestemming

GroundBreaking vraagt toestemming aan haar opdrachtgevers voor het gebruik van (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In de offerte is de volgende alinea opgenomen:

“Verwerking van uw (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst is noodzakelijk. Door middel van het verstrekken van de offerte aan GroundBreaking gaat u akkoord met deze verwerking van uw (persoons-)gegevens.”

Deze toestemming wordt door de opdrachtgevers vrijelijk gegeven. Ook wordt de toestemming ondubbelzinnig gegeven: de opdrachtgever tekent voor akkoord en stuurt de offerte retour naar GroundBreaking c.q. geeft aan dat de offerte akkoord is. In bovenstaande alinea wordt de opdrachtgever duidelijk geïnformeerd over het doel waar de toestemming voor wordt gevraagd. De identiteit van GroundBreaking is tevens in de opdrachtbevestiging vermeldt. Indien de opdrachtgever toestemming geeft voor een offerte, dan stelt GroundBreaking deze op. Deze offerte wordt verzonden naar de opdrachtgever. De opdrachtgever zal vervolgens per e-mail akkoord gaan met de offerte. Daarnaast ondertekent de opdrachtgever de offerte ter bevestiging van de opdracht.

Grondslag 2 - Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Ten tweede vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door GroundBreaking verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening.

De bewaartermijnen

GroundBreaking voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. GroundBreaking bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

De beveiligingsmaatregelen

GroundBreaking heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt GroundBreaking onder andere gebruik van beveiligde computers en software.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

GroundBreaking heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@groundbreaking-ict.nl. GroundBreaking zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.